Gale- ի արտադրված արտադրանքի մոդելի համարները 1941-1963

AMC "Սաբեր"  
3 HP 1955 3D12M Խանութների համար
3 HP 1956 3D13M Խանութների համար
5 HP 1955 5D11M Խանութների համար
5 HP 1956 5D12M Խանութների համար
5 HP 1956 5D13M Խանութների համար
5 HP 1955-1956 5S12M Խանութների համար
12 HP 1955 12D11M Խանութների համար
12 HP 1956 12D13M Խանութների համար
22 HP 1955 22D10M 22DE10M Խանութների համար
25 HP 1956 22D11M 22DE11M Խանութների համար

 

Ատլաս "Ռոյալ"  
1.5 HP 1948-1949 1A5 Խանութների համար
3 HP 1950 1A9 Խանութների համար
3 HP 1952-1953 3D10A Խանութների համար
3 HP 1953-1955 3D11A Խանութների համար
3 HP 1955 3D12A Խանութների համար
3 HP 1956 3D13A Խանութների համար
5 HP 1947-1948 2A3 Խանութների համար
5 HP 1949-1950 2A7 Խանութների համար
5 HP 1951-1954 5D10A Խանութների համար
5 HP 1953-1954 5S10A Խանութների համար
5 HP 1955 5D11A 5S11A Խանութների համար
5 HP 1956 5D12A 5D13A Խանութների համար
12 HP 1948-1950 2A8 Խանութների համար
12 HP 1951-1953 12D10A Խանութների համար
12 HP 1954-1955 12D11A Խանութների համար
12 HP 1953 12S10A Խանութների համար
12 HP 1956 12D13A Խանութների համար
22 HP 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A Խանութների համար
25 HP 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A Խանութների համար

 

"Սաբեր"  
3 HP 1953 3D10D 3D11D Խանութների համար
5 HP 1953 5D10D 5S10D Խանութների համար
12 HP 1953 12D10D 12S10D Խանութների համար

 

Gale Products "Buccaneer"  
1.5 HP 1950 1B10 Խանութների համար
3 HP 1950 1B9 Խանութների համար
5 HP 1951-1953 3D10B Խանութների համար
5 HP 1953-1955 3D11B Խանութների համար
5 HP 1955 3D12B Խանութների համար
5 HP 1956 3D13B Խանութների համար
5 HP 1957 3D14B Խանութների համար
5 HP 1958-1959 3D15B Խանութների համար
5 HP 1960 3D16B Խանութների համար
5 HP 1961 3D17B Խանութների համար
5 HP 1962 3D18B Խանութների համար
5 HP 1963 3D19B Խանութների համար
12 HP 1951-1953 12D10B 12S10B Խանութների համար
12 HP 1954-1955 12D11B Խանութների համար
12 HP 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B Խանութների համար
12 HP 1957 12D15B 12DE15B 12S13B Խանութների համար
12 HP 1958 12D17B 12S15B Խանութների համար
12 HP 1959 12D18B Խանութների համար
15 HP 1960 15D10B Խանութների համար
15 HP 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B Խանութների համար
15 HP 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B Խանութների համար
15 HP 1963 15D15B 15DL15B Խանութների համար
22 HP 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B Խանութների համար
25 HP 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B Խանութների համար
25 HP 1957 22D14B 22DE14B Խանութների համար
25 HP 1958 22D15B 22DE15B Խանութների համար
25 HP 1959 22D16B 22DE16B Խանութների համար
25 HP 1960 22D17B 22DE17B Խանութների համար
25 HP 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B Խանութների համար
25 HP 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B Խանութների համար
25 HP 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B Խանութների համար
35 HP 1958 35DE10B Խանութների համար
35 HP 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B Խանութների համար
35 HP 1960 35D13B 35DE13B Խանութների համար
40 HP 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B Խանութների համար
40 HP 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B Խանութների համար
40 HP 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B Խանութների համար

 

Gamble Skogmo "Hiawatha"  
1.5 HP 1948-1949 840MI-25-7945A Խանութների համար
2.5 HP 1941-1942 25-DL 25-S- ը Խանութների համար
3 HP 1945-1946 25-3258 Խանութների համար
3 HP 1947 25-7955 47-3S Խանութների համար
3 HP 1947-1948 25-7956 Խանութների համար
3 HP 1948-1949 840MI-25-7957A Խանութների համար
3 HP 1949-1950 050MI-25-7958A Խանութների համար
3 HP 1951 150MI-25-7959A Խանութների համար
3 HP 1955 550MI-25-7959A Խանութների համար
5 HP 1941-1942 50-DL 50-S- ը Խանութների համար
5 HP 1945-1946 50-DLA 50-SA Խանութների համար
5 HP 1947 25-7970 47-5D Խանութների համար
5 HP 1947-1948 25-7971 Խանութների համար
5 HP 1948 840MI-25-7972A Խանութների համար
5 HP 1951 150MI-25-7973A Խանութների համար
5 HP 1952 250MI-25-7973A Խանութների համար
5 HP 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B Խանութների համար
5 HP 1954 450MI-25-7973A Խանութների համար
12 HP 1948 840MI-25-7980A Խանութների համար
12 HP 1949-1950 940MI-25-7980A Խանութների համար
12 HP 1951 150MI-25-7981A Խանութների համար
12 HP 1952 250MI-25-7981A Խանութների համար
12 HP 1953 350MI-25-7981B Խանութների համար
12 HP 1954 450MI-25-7982 Խանութների համար
12 HP 1955 550MI-25-7982A Խանութների համար

 

Goodrich "Flyer"  
3 HP 1952 45-050 Խանութների համար
5 HP 1951 64-180 Խանութների համար
5 HP 1952 45-060 Խանութների համար
12 HP 1952 45-070 Խանութների համար

 

Goodyear- ի "Sea Bee"  
1.5 HP 1948-1949 025-3562 Խանութների համար
1.5 HP 1949-1950 025-3562A Խանութների համար
3 HP 1945-1946 025-3555 Խանութների համար
3 HP 1947 1G1 Խանութների համար
3 HP 1947-1948 1G4 Խանութների համար
3 HP 1948-1949 025-3563 Խանութների համար
3 HP 1949-1950 025-3566 Խանութների համար
3 HP 1951-1953 025-3567 (3D10G) Խանութների համար
3 HP 1953 025-3567 (3D11G) Խանութների համար
3 HP 1954-1955 025-3574 (3D11G) Խանութների համար
3 HP 1955 25-3574 (3D12G) Խանութների համար
3 HP 1956 225-3606 (3D13G) Խանութների համար
3 HP 1957 225-3612 (3D14G) Խանութների համար
3 HP 1958-1959 225-3619 (3D15G) Խանութների համար
5 HP 1945-1946 025-3550 Խանութների համար
5 HP 1947 2G2 Խանութների համար
5 HP 1947-1948 2G3 Խանութների համար
5 HP 1948 025-3564 Խանութների համար
5 HP 1949-1950 025-3564A Խանութների համար
5 HP 1951-1953 025-3569 (5D10G) Խանութների համար
5 HP 1951-1954 025-3568 (5S10G) Խանութների համար
5 HP 1954 025-3573 (5D10G) Խանութների համար
5 HP 1955 025-3603 (5D11G) Խանութների համար
5 HP 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) Խանութների համար
5 HP 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) Խանութների համար
5 HP 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) Խանութների համար
5 HP 1959 225-3450 (5D16G) Խանութների համար
12 HP 1948 025-3565 Խանութների համար
12 HP 1949-1950 025-3565A Խանութների համար
12 HP 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) Խանութների համար
12 HP 1954-1955 25-3572 (12D11G) Խանութների համար
12 HP 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) Խանութների համար
12 HP 1957 225-3615 (12D15G) Խանութների համար
12 HP 1958 225-3622 (12D17G) Խանութների համար
12 HP 1959 225-3451 (12D18) Խանութների համար
22 HP 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) Խանութների համար
25 HP 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) Խանութների համար
25 HP 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) Խանութների համար
25 HP 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) Խանութների համար
25 HP 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) Խանութների համար
35 HP 1958 225-3625 (35DE10G) Խանութների համար
35 HP 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) Խանութների համար

 

Մոնտգոմերի Ուորդ "Sea King"  
1.5 HP 1948-1949 84GG9003A Խանութների համար
1.5 HP 1949-1950 94GG9003B Խանութների համար
2.5 HP 1941-1942 24GG9351A Խանութների համար
3 HP 1945-1946 64GG9005 Խանութների համար
3 HP 1947 74GG9005A Խանութների համար
3 HP 1947-1948 74GG9006 Խանութների համար
3 HP 1948-1949 84GG9007A Խանութների համար
3 HP 1949-1950 94GG9009A Խանութների համար
3 HP 1951 5GG9004A Խանութների համար
3 HP 1952 25GG9004A Խանութների համար
3 HP 1953 35GG9004A 35GG9004B Խանութների համար
3 HP 1954 45GG9004A Խանութների համար
3 HP 1955 GG-9004A GG-9004B Խանութների համար
3 HP 1956 GG-9000A Խանութների համար
3 HP 1957 GG-9006A Խանութների համար
3 HP 1958 GG-8962A Խանութների համար
3 HP 1959 GG-8962B Խանութների համար
3 HP 1960 GG-8804A Խանութների համար
3 HP 1961 GG-18735A Խանութների համար
3 HP 1962 GG-18735B Խանութների համար
3 HP 1963 GG-18800A Խանութների համար
5 HP 1941-1942 14GG8826 14GG8827 Խանութների համար
5 HP 1945 54GG9010 54GG9011 Խանութների համար
5 HP 1946 64GG9010 64GG9011 Խանութների համար
5 HP 1947 74GG9011A Խանութների համար
5 HP 1947-1948 74GG9012 Խանութների համար
5 HP 1949-1950 94GG9014A Խանութների համար
5 HP 1951 15GG9014A 15GG9015A Խանութների համար
5 HP 1952 25GG9015A Խանութների համար
5 HP 1953 35GG9014A 35GG9015A Խանութների համար
5 HP 1954 45GG9014A 45GG9015A Խանութների համար
5 HP 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A Խանութների համար
5 HP 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B Խանութների համար
5 HP 1957 GG-8960A GG-9003A Խանութների համար
5 HP 1958 GG-8977A Խանութների համար
5 HP 1959 GG-8977B Խանութների համար
5 HP 1960 GG-8822A Խանութների համար
5 HP 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C Խանութների համար
5 HP 1962 GG-18736D Խանութների համար
5 HP 1963 GG-18801A Խանութների համար
12 HP 1948 84GG9017A Խանութների համար
12 HP 1949-1950 94GG9017A Խանութների համար
12 HP 1951 15GG9017A 15GG9018A Խանութների համար
12 HP 1952 25GG9018A Խանութների համար
12 HP 1953 35GG9017A 35GG9018A Խանութների համար
12 HP 1954-1955 GG-9016A Խանութների համար
12 HP 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A Խանութների համար
12 HP 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C Խանութների համար
12 HP 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A Խանութների համար
12 HP 1959 GG-8981B GG-8992B Խանութների համար
15 HP 1960 GG-8823A Խանութների համար
15 HP 1961 GG-18737A GG-18737B Խանութների համար
15 HP 1962 GG-18737C GG-18737D Խանութների համար
15 HP 1963 GG-18734C GG-18802A Խանութների համար
22 HP 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B Խանութների համար
25 HP 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B Խանութների համար
15 HP 1957 GG-9025A GG-9026A Խանութների համար
25 HP 1958 GG-8985A Խանութների համար
25 HP 1959 GG-8985B Խանութների համար
25 HP 1960 GG-8834A GG-8835A Խանութների համար
25 HP 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B Խանութների համար
25 HP 1963 GG-18803A Խանութների համար
35 HP 1958 GG-8997A Խանութների համար
35 HP 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C Խանութների համար
35 HP 1960 GG-8836A GG-8837A Խանութների համար
40 HP 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A Խանութների համար
40 HP 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B Խանութների համար
40 HP 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A Խանութների համար
   
Spiegel "Brooklure"  
1.5 HP 1950 230-50-1 Խանութների համար
3 HP 1950 230-50-3 Խանութների համար
3 HP 1951-1953 230-51-3D Խանութների համար
3 HP 1953-1955 230-51-3DA Խանութների համար
3 HP 1955 230-51-3DB Խանութների համար
3 HP 1956 50T3341 Խանութների համար
3 HP 1957 50T3337 Խանութների համար
3 HP 1958 50Z3323 Խանութների համար
5 HP 1950 230-50-5 Խանութների համար
5 HP 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S Խանութների համար
5 HP 1955 230-55-5D Խանութների համար
5 HP 1956 50T3342 50T3343 50T3343A Խանութների համար
5 HP 1957 50T3343B Խանութների համար
5 HP 1958 50Z3324 Խանութների համար
12 HP 1950 230-50-12 Խանութների համար
12 HP 1951-1953 230-51-12D Խանութների համար
12 HP 1953 230-51-12S Խանութների համար
12 HP 1954 230-53-12D Խանութների համար
12 HP 1956 50T3344 Խանութների համար
12 HP 1957 50T3338 Խանութների համար
12 HP 1958 50Z3325 Խանութների համար
25 HP 1956 50T3345 50T3346 Խանութների համար
25 HP 1957 50T3339 50T3340 Խանութների համար
25 HP 1958 50Z3326 50Z3327 Խանութների համար
   
Western Auto "Արեւմտյան Ֆլայեր"  
2.5 HP 1941-1942 121W 122W Խանութների համար
5 HP 1941-1942 251W 252W Խանութների համար

 

.

Theme - ի կողմից Danetsoft և Danang Probo Sayekti ոգեշնչել են Maksimer